Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

26-08-2018

Cơ cấu tổ chức

I.LÃNH ĐẠO PHÒNG

TRƯỞNG PHÒNG

Ông Nguyễn Minh Ngọc    

Sinh ngày: 16/11/1975

Phụ trách: Chungcác lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành; Công tác Chính trị tưtưởng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính;Thanh tra; Pháp chế, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Đối ngoại, Xã hộihóa giáo dục, khuyến học;

Emailnguyenminhngocpgdbt@quangbinh.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Ông Võ Đình Vang

Sinh ngày: 19/05/1959

Phụ trách: Công tác Giáo dục Trung học cơ sở, Thanh tra; Pháp chế; Phổ cập GD THCS; Giáo dục QP - AN, Giáo dục thể chất, An toàn GT.

Emailvodinhvangpgdbt@quangbinh.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Bà Phan Thị Tuyết

Sinh ngày: 03/06/1965

Phụ trách: Công tác Giáo dục TH;  Phổ cập GDTH; Vì sự tiến bộ phụ nữ; Y tế học đường, Giáo dục dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chữ thập đỏ, Từ thiện, Nhân đạo, VHXH; Giáo dục hoà nhập và trẻ khuyết tật, phòng chống tệ nạnXH.

Emailphanthituyetpgdbt@quangbinh.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - TỔ CHỨC CÁN BỘ

Ông Võ Hải Quân    

Sinh ngày: 27/03/1976

Phụ trách: Công tác Giáo dục Mâm Non; Phổ cập giáo dục Mầm Non 5 tuổi; Công tác quản lý đội ngũ, chế độ chinh sách.

Emailvohaiquanpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

II. CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG

BỘ PHẬN MẦM NON

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Khuyến    

Sinh ngày: 28/06/1975

Phụ trách: Công tác Giáo dục Mâm Non; Phổ cập giáo dục Mầm Non 5 tuổi.

Emailnguyenthihongkhuyenpgdbt@quangbinh.edu.vn

BỘ PHẬN TIỂU HỌC

 

 

Bà Nguyễn Thị Hòa Lan    

Sinh ngày: 01/08/1970

Phụ trách: Công tác Giáo dục TH; Phổ cập giáo dục TH.

Emailnguyenthihoalanpgdbt@quangbinh.edu.vn

                                                                                 

      Ông Nguyễn Tăng Thái

    Sinh ngày: 05/07/1970

Phụ trách: Công tác Giáo dục TH; Phổ cập giáo dục TH, công tác giáo dục dân tộc.

 

Email: nguyentangthaipgdbt@quangbinh.edu.vn

BỘ PHẬN THCS

 

 

Ông Đoàn Thái An   

Sinh ngày: 03/11/1973

Phụ trách: Công tác Giáo dục THCS; Phổ cập giáo dục THCS.

Emaildoanthaianpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Ông Trương Khánh Long

Sinh ngày: 10/1/1980

Phụ trách: Công tác Giáo dục THCS; Phổ cập giáo dục THCS, công tác học tập cộng đồng.

Email: truongkhanhlongpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

BỘ PHẬN TỔNG HỢP HÀNH CHÍNH

Bà Lê Thị Thanh Thủy    

Sinh ngày: 09/10/1979

Phụ trách: Công tác kế hoạch, tổng hợp thi đua, khen thưởng.

Emaillethithanhthuypgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Ông Nguyễn Dũng Hà    

Sinh ngày: 22/09/1976

Phụ trách: Công tác công nghệ thông tin; Thống kê tổng hợp; Quản lý cơ sở dữ liệu.

Emailnguyendunghapgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Bà Hoàng Thị Thùy Trang

Sinh ngày: 15/10/1990

Phụ trách: Kế toán - tài chính, cơ sở vật chất.

Emailhoangthithuytrangpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Bà Từ Thị Thắng    

Sinh ngày: 20/10/1963

Phụ trách: Văn thư, thủ quỹ.

Emailtuthithangpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Ông Nguyễn Bình Nguyên

Sinh ngày: 19/5/1990

Phụ trách: Lái xe, các công việc khác thuộc bộ phận TgH-HC.

Emailnguyenxuantruyenpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Ông Trần Đình Phương    

Sinh ngày: 10/08/1956

Phụ trách: Bảo vệ, các công việc khác thuộc bộ phận TgH-HC.

Emailtrandinhphuongpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO