Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bậc Trung học cơ sở có 34 Trường trong huyện

28-08-2018

              aaa              

Tên trường

Chi tiết

THCS Bắc Trạch

Địa chỉ: Xã Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.866932, 01687759475(HT)
Email: 
thcs_bactrach@quangbinh.edu.vn

THCS Thanh Trạch

Địa chỉ: Xã Thanh Trạch-Bố Trạch -Quảng Bình
ĐT: 0523.866132
Email: 
thcs_thanhtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Mỹ Trạch

Địa chỉ: Xã Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0253.866895
Email: 
thcs_mytrach@quangbinh.edu.vn

THCS Lưu Trọng Lư

Địa chỉ:  Hạ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.866435
Email: thcs_luutronglu@quangbinh.edu.vn

THCS Liên Trạch

Địa chỉ:  liên Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: thcs_lientrach@quangbinh.edu.vn

THCS Hải Trạch

Địa chỉ:  Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864187
Email: 
thcs_haitrach@quangbinh.edu.vn

THCS Đồng Trạch

Địa chỉ:  Đồng Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864545
Email: 
thcs_dongtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Đức Trạch

Địa chỉ:  Đức Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864652
Email: 
thcs_ductrach@quangbinh.edu.vn

THCS Phú Trạch

Địa chỉ:  Phú Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864664
Email: 
thcs_phutrach@quangbinh.edu.vn

THCS Trung Trạch

Địa chỉ:  Trung Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.862110
Email: 
thcs_trungtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Quách Xuân Kỳ

Địa chỉ: TT Hoàn Lão- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.862342
Email: 
thcs_quachxuanky@quangbinh.edu.vn

THCS Đại Trạch

Địa chỉ:  Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.862100
Email: 
thcs_daitrach@quangbinh.edu.vn

THCS Nam Trạch

Địa chỉ:  Nam Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.863152-0979723589(HT-Nghiếc)
Email: 
thcs_namtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Nhân Trạch

Địa chỉ:  Nhân Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.863466
Email: 
thcs_nhantrach@quangbinh.edu.vn

THCS Lý Trạch

Địa chỉ:  Lý Trạch- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
thcs_lytrach@quangbinh.edu.vn

THCS Bắc Dinh

Địa chỉ: TT Nông Trường - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
thcs_bacdinh@quangbinh.edu.vn

THCS  Hoàn Trạch

Địa chỉ: Xã Hoàn Trạch -Bố Trạch -Quảng Bình
ĐT: 0523.863098
Email: 
thcs_hoantrach@quangbinh.edu.vn

THCS Vạn Trạch

Địa chỉ:  Vạn Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.678284
Email: 
thcs_vantrach@quangbinh.edu.vn

THCS Hòa Trạch

Địa chỉ:  Hòa Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.862986
Email: 
thcs_hoatrach@quangbinh.edu.vn

THCS Tây Trạch

Địa chỉ:  Tây Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.862758
Email: 
thcs_taytrach@quangbinh.edu.vn

THCS Phú Định

Địa chỉ:  Phú Định - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.675192
Email: 
thcs_phudinh@quangbinh.edu.vn

THCS Sơn Lộc

Địa chỉ:  Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864548
Email: 
thcs_sonloc@quangbinh.edu.vn

THCS Cự Nẫm

Địa chỉ:  Cự Nẫm - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.675168
Email: 
thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

THCS Số 1 Hưng Trạch

Địa chỉ:  Hưng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.675019
Email: 
thcs_so1hungtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Số 2 Hưng Trạch

Địa chỉ:  Hưng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.675269
Email: 
thcs_so2hungtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Phúc Trạch

Địa chỉ: Xã Phúc Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
thcs_phuctrach@quangbinh.edu.vn

THCS Lâm Trạch

Địa chỉ: Xã Lâm Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.679368
Email: 
thcs_lamtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Xuân Trạch

Địa chỉ: Xã Xuân Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.679374
Email: 
thcs_xuantrach@quangbinh.edu.vn

THCS Sơn Trạch

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.675316
Email: 
thcs_sontrach@quangbinh.edu.vn

PTDT Nội Trú

Địa chỉ: Thượng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT:
Email: 
ptdtnoitru_bt@quangbinh.edu.vn

TH-THCS Nhân Trạch

Địa chỉ:  Nhân Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
ptcs_nhantrach@quangbinh.edu.vn

PTDTBT Ba Rền

Địa chỉ: NTVTrung -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT:
Email: 
ptcs_baren@quangbinh.edu.vn

TH-THCS Hưng Trạch

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT:
Email: 
ptcs_hungtrach@quangbinh.edu.vn

PTDTBT Tân Trạch

Địa chỉ:  Tân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT:
Email: 
ptcs_tantrach@quangbinh.edu.vn

 

VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn