Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bậc tiểu học có 41 trường trong toàn huyện.

26-08-2018

Tên trường

Chi tiết

TH Bắc Trạch

Địa chỉ:  Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.866574
Email: 
th_bactrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Thanh Trạch

Địa chỉ:  Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 
0523866120
Email: 
th_so1thanhtrach@quangbinh.edu.vn 

TH Số 2 Thanh Trạch

Địa chỉ:  Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 
0523866531
Email: 
th_so2thanhtrach@quangbinh.edu.vn

TH Mỹ Trạch

Địa chỉ:  M Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523866402
Email: 
th_mytrach@quangbinh.edu.vn

TH Hạ Trạch

Địa chỉ:  Hạ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523866241
Email: 
th_hatrach@quangbinh.edu.vn

TH Liên Trạch

Địa chỉ:  Liên Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0522.212582
Email: 
th_lientrach@quangbinh.edu.vn

TH Hải Trạch

Địa chỉ:  Hải Trạch  - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523864271
Email: 
th_haitrach@quangbinh.edu.vn

TH Đồng Trạch

Địa chỉ:  Đồng Trạch- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523864544
Email: 
th_dongtrach@quangbinh.edu.vn

TH Đức Trạch

Địa chỉ:  Đức Trạch- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0977203016(HT)
Email: 
th_ductrach@quangbinh.edu.vn

TH  Phú Trạch

Địa chỉ:  Phú Trạch- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523864582
Email: 
th_phutrach@quangbinh.edu.vn

TH Trung Trạch

Địa chỉ:  Trung Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523862477
Email: 
th_trungtrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Hoàn Lão

Địa chỉ: TTHoàn Lão- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523862341
Email: 
th_so1hoanlao@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Hoàn Lão

Địa chỉ: TTHoàn Lão- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523862562
Email: 
th_so2hoanlao@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Đại Trạch

Địa chỉ:  Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523862552
Email: 
th_so1daitrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Đại Trạch

Địa chỉ:  Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0983937277
Email: 
th_so2daitrach@quangbinh.edu.vn

TH Nam Trạch

Địa chỉ:  Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523862603
Email: 
th_namtrach@quangbinh.edu.vn

TH Nhân Trạch

Địa chỉ:  Nhân Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523864220
Email: 
th_nhantrach@quangbinh.edu.vn

TH Lý Trạch

Địa chỉ: Xã Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 052382466
Email: 
th_lytrach@quangbinh.edu.vn

TH Bắc Dinh

Địa chỉ: TTNT Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.796493
Email: 
th_bacdinh@quangbinh.edu.vn

TH Nam Dinh

Địa chỉ: TTNT Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.796059
Email: 
th_namdinh@quangbinh.edu.vn

TH Hoàn Trạch

Địa chỉ:  Hoàn Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0983863135(HT)
Email: 
th_hoantrach@quangbinh.edu.vn

TH Vạn Trạch

Địa chỉ:  Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523610324
Email: 
th_vantrach@quangbinh.edu.vn

TH Hoà Trạch

Địa chỉ:  Hòa Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 01688607097(HT)
Email: 
th_hoatrach@quangbinh.edu.vn

TH Tây Trạch

Địa chỉ:  Tây Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523862761
Email: 
th_taytrach@quangbinh.edu.vn

TH Phú Định

Địa chỉ:  Phú Định - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.675193
Email: 
th_phudinh@quangbinh.edu.vn

TH Sơn Lộc

Địa chỉ:  Sơn Lộc - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864559
Email: 
th_sonloc@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Cự Nẫm 

Địa chỉ:  Cự Nẫm- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523675196
Email: 
th_so1cunam@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Cự Nẫm

Địa chỉ:  Cự Nẫm - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523675143
Email: 
th_so2cunam@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Hưng Trạch

Địa chỉ:  Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0986250718(HT)
Email: 
th_so1hungtrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 4 Hưng Trạch

Địa chỉ:  Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523675426
Email: 
th_so4hungtrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Sơn Trạch

Địa chỉ:  Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0522.472070
Email: 
th_so1sontrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Sơn Trạch

Địa chỉ:  Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523677135
Email: 
th_so2sontrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 4 Sơn Trạch

Địa chỉ:  Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0914524460
Email: 
th_so4sontrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Phúc Trạch

Địa chỉ:  Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523.679159
Email: 
th_so1phuctrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Phúc Trạch

Địa chỉ:  Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523.679222
Email: 
th_so2phuctrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 3 Phúc Trạch

Địa chỉ:  Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT:                                                                    
Email: th_so3phuctrach@quangbinh.edu.vn

TH Lâm Trạch

Địa chỉ:  Lâm Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523.679373
Email: 
th_lamtrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Xuân Trạch

Địa chỉ:  Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523.679620
Email: 
th_so1xuantrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Xuân Trạch

Địa chỉ:  Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0906964369
Email: 
th_so2xuantrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Thượng Trạch

Địa chỉ:  Thượng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 

Email: th_so1thuongtrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Thượng Trạch

Địa chỉ:  Thượng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 

Email: th_so2thuongtrach@quangbinh.edu.vn


VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn