Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bậc Mầm non có 34 trường trên Huyện.

26-08-2018

Bậc mầm non có 34 trường trên Huyện:

Tên trường

                             Chi tiết

MN Bắc Trạch

Địa chỉ: Xã Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.656611-0973699485(HT-Dung)
Email: 
mn_bactrach@quangbinh.edu.vn

MN Thanh Trạch

Địa chỉ: Xã Thanh Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.656511  

Email: mn_thanhtrach@quangbinh.edu.vn

MN Mỹ Trạch

Địa chỉ: Xã Mỹ Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.866941     
Email: 
mn_mytrach@quangbinh.edu.vn

MN Hạ Trạch

Địa chỉ: Xã Hạ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0982939755(HT-Nhung)
Email: mn_hatrach@quangbinh.edu.vn

MN Liên Trạch 

Địa chỉ: Xã Liên Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0978697457(HT)
Email: 
mn_lientrach@quangbinh.edu.vn

MN Hải Trạch

Địa chỉ: Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0984624616(HT-Thảo)
Email: 
mn_haitrach@quangbinh.edu.vn

MN Đồng Trạch

Địa chỉ: Xã Đồng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
mn_dongtrach@quangbinh.edu.vn

MN Đức Trạch

Địa chỉ: Xã Đức Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0522.472227
Email: mn_ductrach@quangbinh.edu.vn

MN Phú Trạch

Địa chỉ: Xã Phú Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0973515903
Email: 
mn_phutrach@quangbinh.edu.vn

MN Trung Trạch

Địa chỉ: Xã Trung Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.611124
Email: 
mn_trungtrach@quangbinh.edu.vn

MN số 1 HLão

Địa chỉ: TT Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.863125

Email:mn_so1hoanlao@quangbinh.edu.vn

MN Hoàn Lão

Địa chỉ: TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.863008
Email: 
mn_hoanlao@quangbinh.edu.vn

MN Đại Phương

Địa chỉ: Xã Đại Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0526.291755

Email: mn_daiphuong@quangbinh.edu.vn

MN Phúc Lý

Địa chỉ: Xã Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.610316
Email:  mn_phucly@quangbinh.edu.vn

MN  Nam Trạch

Địa chỉ: Xã Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.611697-0989226133(HT-Xoa)
Email: 
mn_namtrach@quangbinh.edu.vn

MN Lý Trạch

Địa chỉ: Xã Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0522.212259 - 0984506692(HT- Hiệp) 
Email: 
mn_lytrach@quangbinh.edu.vn

MN Nhân Trạch

Địa chỉ: Xã Nhân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.814019
Email: 
mn_nhantrach@quangbinh.edu.vn

MN Bắc Dinh

Địa chỉ: TT Nông Trường - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.796525
Email: 
mn_bacdinh@quangbinh.edu.vn

MN Nam Dinh

Địa chỉ: TT Nông TRường-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.797388
Email: mn_namdinh@quangbinh.edu.vn

MN Hoàn Trạch

Địa chỉ: Xã Hoàn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0973515649(HT)
Email: 
mn_hoantrach@quangbinh.edu.vn

MN Vạn Trạch

Địa chỉ: Xã Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0975715228(HT)
Email: mn_vantrach@quangbinh.edu.vn

MN Hòa Trạch

Địa chỉ: Xã Hòa Trạch  - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0984508206(HT)
Email: 
mn_hoatrach@quangbinh.edu.vn

MN Tây Trạch

Địa chỉ: Xã Tây Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0984265013(HT)
Email: 
mn_taytrach@quangbinh.edu.vn

MN Phú Định

Địa chỉ: Xã Phú Định - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0983594345(HT)
Email: 
mn_phudinh@quangbinh.edu.vn

MN Sơn Lộc

Địa chỉ: Xã Sơn Lộc - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.506107
Email: 
mn_sonloc@quangbinh.edu.vn

MN Cự Nẫm

Địa chỉ: Xã Cự Nẫm -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.675238
Email: mn_cunam@quangbinh.edu.vn

MN Khương Hà

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.675160
Email: 
mn_khuongha@quangbinh.edu.vn

MN Cổ Giang

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 01666360796(HT)
Email: mn_cogiang@quangbinh.edu.vn

MN Hưng Bình

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523610316
Email:mn_hungbinh@quangbinh.edu.vn

MN Sơn Trạch

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: mn_sontrach@quangbinh.edu.vn

MN Phúc Trạch

Địa chỉ: Xã Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: mn_phuctrach@quangbinh.edu.vn

MN Lâm Trạch

Địa chỉ: Xã Lâm Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: mn_lamtrach@quangbinh.edu.vn

MN Xuân Trạch

Địa chỉ: Xã Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
mn_xuantrach@quangbinh.edu.vn

MN Tân Thượng

Địa chỉ: Xã Thượng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT:                                                                

Email:mn_tanthuong@quangbinh.edu.vn

 

VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn