Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tên trường

Chi tiết

TH Bắc Trạch

Địa chỉ:  Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.866574
Email: 
th_bactrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Thanh Trạch

Địa chỉ:  Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 
0523866120
Email: 
th_so1thanhtrach@quangbinh.edu.vn 

TH Số 2 Thanh Trạch

Địa chỉ:  Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 
0523866531
Email: 
th_so2thanhtrach@quangbinh.edu.vn

TH Mỹ Trạch

Địa chỉ:  M Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523866402
Email: 
th_mytrach@quangbinh.edu.vn

TH Hạ Trạch

Địa chỉ:  Hạ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523866241
Email: 
th_hatrach@quangbinh.edu.vn

TH Liên Trạch

Địa chỉ:  Liên Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0522.212582
Email: 
th_lientrach@quangbinh.edu.vn

TH Hải Trạch

Địa chỉ:  Hải Trạch  - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523864271
Email: 
th_haitrach@quangbinh.edu.vn

TH Đồng Trạch

Địa chỉ:  Đồng Trạch- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523864544
Email: 
th_dongtrach@quangbinh.edu.vn

TH Đức Trạch

Địa chỉ:  Đức Trạch- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0977203016(HT)
Email: 
th_ductrach@quangbinh.edu.vn

TH  Phú Trạch

Địa chỉ:  Phú Trạch- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523864582
Email: 
th_phutrach@quangbinh.edu.vn

TH Trung Trạch

Địa chỉ:  Trung Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523862477
Email: 
th_trungtrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Hoàn Lão

Địa chỉ: TTHoàn Lão- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523862341
Email: 
th_so1hoanlao@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Hoàn Lão

Địa chỉ: TTHoàn Lão- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523862562
Email: 
th_so2hoanlao@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Đại Trạch

Địa chỉ:  Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523862552
Email: 
th_so1daitrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Đại Trạch

Địa chỉ:  Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0983937277
Email: 
th_so2daitrach@quangbinh.edu.vn

TH Nam Trạch

Địa chỉ:  Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523862603
Email: 
th_namtrach@quangbinh.edu.vn

TH Nhân Trạch

Địa chỉ:  Nhân Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523864220
Email: 
th_nhantrach@quangbinh.edu.vn

TH Lý Trạch

Địa chỉ: Xã Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 052382466
Email: 
th_lytrach@quangbinh.edu.vn

TH Bắc Dinh

Địa chỉ: TTNT Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.796493
Email: 
th_bacdinh@quangbinh.edu.vn

TH Nam Dinh

Địa chỉ: TTNT Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.796059
Email: 
th_namdinh@quangbinh.edu.vn

TH Hoàn Trạch

Địa chỉ:  Hoàn Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0983863135(HT)
Email: 
th_hoantrach@quangbinh.edu.vn

TH Vạn Trạch

Địa chỉ:  Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523610324
Email: 
th_vantrach@quangbinh.edu.vn

TH Hoà Trạch

Địa chỉ:  Hòa Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 01688607097(HT)
Email: 
th_hoatrach@quangbinh.edu.vn

TH Tây Trạch

Địa chỉ:  Tây Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523862761
Email: 
th_taytrach@quangbinh.edu.vn

TH Phú Định

Địa chỉ:  Phú Định - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.675193
Email: 
th_phudinh@quangbinh.edu.vn

TH Sơn Lộc

Địa chỉ:  Sơn Lộc - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864559
Email: 
th_sonloc@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Cự Nẫm 

Địa chỉ:  Cự Nẫm- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523675196
Email: 
th_so1cunam@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Cự Nẫm

Địa chỉ:  Cự Nẫm - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523675143
Email: 
th_so2cunam@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Hưng Trạch

Địa chỉ:  Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0986250718(HT)
Email: 
th_so1hungtrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 4 Hưng Trạch

Địa chỉ:  Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523675426
Email: 
th_so4hungtrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Sơn Trạch

Địa chỉ:  Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0522.472070
Email: 
th_so1sontrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Sơn Trạch

Địa chỉ:  Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523677135
Email: 
th_so2sontrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 4 Sơn Trạch

Địa chỉ:  Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0914524460
Email: 
th_so4sontrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Phúc Trạch

Địa chỉ:  Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523.679159
Email: 
th_so1phuctrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Phúc Trạch

Địa chỉ:  Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523.679222
Email: 
th_so2phuctrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 3 Phúc Trạch

Địa chỉ:  Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT:                                                                    
Email: th_so3phuctrach@quangbinh.edu.vn

TH Lâm Trạch

Địa chỉ:  Lâm Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523.679373
Email: 
th_lamtrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Xuân Trạch

Địa chỉ:  Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0523.679620
Email: 
th_so1xuantrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Xuân Trạch

Địa chỉ:  Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
0906964369
Email: 
th_so2xuantrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 1 Thượng Trạch

Địa chỉ:  Thượng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 

Email: th_so1thuongtrach@quangbinh.edu.vn

TH Số 2 Thượng Trạch

Địa chỉ:  Thượng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 

Email: th_so2thuongtrach@quangbinh.edu.vn

Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn