Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bậc mầm non có 34 trường trên Huyện:

Tên trường

                             Chi tiết

MN Bắc Trạch

Địa chỉ: Xã Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.656611-0973699485(HT-Dung)
Email: 
mn_bactrach@quangbinh.edu.vn

MN Thanh Trạch

Địa chỉ: Xã Thanh Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.656511  

Email: mn_thanhtrach@quangbinh.edu.vn

MN Mỹ Trạch

Địa chỉ: Xã Mỹ Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.866941     
Email: 
mn_mytrach@quangbinh.edu.vn

MN Hạ Trạch

Địa chỉ: Xã Hạ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0982939755(HT-Nhung)
Email: mn_hatrach@quangbinh.edu.vn

MN Liên Trạch 

Địa chỉ: Xã Liên Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0978697457(HT)
Email: 
mn_lientrach@quangbinh.edu.vn

MN Hải Trạch

Địa chỉ: Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0984624616(HT-Thảo)
Email: 
mn_haitrach@quangbinh.edu.vn

MN Đồng Trạch

Địa chỉ: Xã Đồng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
mn_dongtrach@quangbinh.edu.vn

MN Đức Trạch

Địa chỉ: Xã Đức Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0522.472227
Email: mn_ductrach@quangbinh.edu.vn

MN Phú Trạch

Địa chỉ: Xã Phú Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0973515903
Email: 
mn_phutrach@quangbinh.edu.vn

MN Trung Trạch

Địa chỉ: Xã Trung Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.611124
Email: 
mn_trungtrach@quangbinh.edu.vn

MN số 1 HLão

Địa chỉ: TT Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.863125

Email:mn_so1hoanlao@quangbinh.edu.vn

MN Hoàn Lão

Địa chỉ: TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.863008
Email: 
mn_hoanlao@quangbinh.edu.vn

MN Đại Phương

Địa chỉ: Xã Đại Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0526.291755

Email: mn_daiphuong@quangbinh.edu.vn

MN Phúc Lý

Địa chỉ: Xã Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.610316
Email:  mn_phucly@quangbinh.edu.vn

MN  Nam Trạch

Địa chỉ: Xã Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.611697-0989226133(HT-Xoa)
Email: 
mn_namtrach@quangbinh.edu.vn

MN Lý Trạch

Địa chỉ: Xã Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0522.212259 - 0984506692(HT- Hiệp) 
Email: 
mn_lytrach@quangbinh.edu.vn

MN Nhân Trạch

Địa chỉ: Xã Nhân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.814019
Email: 
mn_nhantrach@quangbinh.edu.vn

MN Bắc Dinh

Địa chỉ: TT Nông Trường - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.796525
Email: 
mn_bacdinh@quangbinh.edu.vn

MN Nam Dinh

Địa chỉ: TT Nông TRường-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.797388
Email: mn_namdinh@quangbinh.edu.vn

MN Hoàn Trạch

Địa chỉ: Xã Hoàn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0973515649(HT)
Email: 
mn_hoantrach@quangbinh.edu.vn

MN Vạn Trạch

Địa chỉ: Xã Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0975715228(HT)
Email: mn_vantrach@quangbinh.edu.vn

MN Hòa Trạch

Địa chỉ: Xã Hòa Trạch  - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0984508206(HT)
Email: 
mn_hoatrach@quangbinh.edu.vn

MN Tây Trạch

Địa chỉ: Xã Tây Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0984265013(HT)
Email: 
mn_taytrach@quangbinh.edu.vn

MN Phú Định

Địa chỉ: Xã Phú Định - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0983594345(HT)
Email: 
mn_phudinh@quangbinh.edu.vn

MN Sơn Lộc

Địa chỉ: Xã Sơn Lộc - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.506107
Email: 
mn_sonloc@quangbinh.edu.vn

MN Cự Nẫm

Địa chỉ: Xã Cự Nẫm -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.675238
Email: mn_cunam@quangbinh.edu.vn

MN Khương Hà

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.675160
Email: 
mn_khuongha@quangbinh.edu.vn

MN Cổ Giang

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 01666360796(HT)
Email: mn_cogiang@quangbinh.edu.vn

MN Hưng Bình

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523610316
Email:mn_hungbinh@quangbinh.edu.vn

MN Sơn Trạch

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: mn_sontrach@quangbinh.edu.vn

MN Phúc Trạch

Địa chỉ: Xã Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: mn_phuctrach@quangbinh.edu.vn

MN Lâm Trạch

Địa chỉ: Xã Lâm Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: mn_lamtrach@quangbinh.edu.vn

MN Xuân Trạch

Địa chỉ: Xã Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
mn_xuantrach@quangbinh.edu.vn

MN Tân Thượng

Địa chỉ: Xã Thượng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT:                                                                

Email:mn_tanthuong@quangbinh.edu.vn

 
Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn