Tin chung

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

9/29/2014 1:45:56 PM

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

           TRƯỜNG TH HOÀN TRẠCH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                         

 Số: 03/2014/KHNH                            Hoàn Trạch, ngày 25 tháng 9  năm 2014

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014- 2015

  

  Căn cứ: Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;

    Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015;      

    Công văn số 4119/BGDĐT-GDTH ngày 6/8/2014 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với cấp Tiểu học;

   Hướng dẫn 320/PGD-ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2014 về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2014- 2015 của PGD;

   Nhà trường bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học có những thuận lợi, khó khăn như sau:

*Thuận lợi: - Đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đảm bảo theo cơ cấu, trình độ đào tạo đạt trên chuẩn tỉ lệ cao (94%); Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì, củng cố.

  - Cơ sở vật chất, khuôn viên môi trường, thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục

 - Chất lượng phổ cập GDTH- GDTH ĐĐT được củng cố, giữ vững; Đơn vị trường đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến năm 2013- 2014. 

*Khó khăn: - Chất lượng học lực không đồng đều giữa các môn học, một số kỹ năng của học sinh còn hạn chế (chữ viết, tính toán).

 - Thiếu vai trò nồng cốt về chuyên môn, một bộ phận giáo viên chưa thực sự có ý thức trau dồi các kỹ năng sư phạm, việc vận dụng các PP và hình thức tổ chức dạy học theo mô hình dạy học mới còn lúng túng thiếu linh hoạt sáng tạo.

   - CSVC được đầu tư tăng trưởng song một số phòng chức năng nằm trong tình trạng xuống cấp, hệ thống sân chơi, bãi tập chưa thật đảm bảo đã làm hạn chế việc triển khai dạy học và tổ chức các hoạt động.

   Phát huy những thuận lợi và kết quả của năm học 2013- 2014, từng bước khắc phục những hạn chế khó khăn, bước vào năm học 2014- 2015 nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học với những chỉ tiêu, giải pháp cơ bản sau:

                       A. NHIỆM VỤ CHUNG:

  Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị TW 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo và chương trình hành động của các cấp quản lý giáo dục về triển khai thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW;

  Tập trung chỉ đạo có chất lượng các cuộc vận động và các phong trào;

 Chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình theo hướng giảm tải gắn với triển khai dạy học theo tài liệu đia phương và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Vận dụng linh hoạt phương pháp và hình thức dạy học theo mô hình dạy học mới VNEN;

  Chỉ đạo thực hiện đảm bảo việc theo dõi đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGD_ĐT; Củng cố và nâng cao chất lượng đại trà; Chăm lo bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, tăng cường chỉ đạo hoạt động ngoài giờ;

  Tập trung xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn nhằm phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán; Tăng cường hiệu quả của việc ứng dung công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý; Chú trọng  bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ;

  Giữ vững, nâng cao chất lượng đơn vị đạt chuẩn PCGDTH mức 3, đơn vị trường đạt chuẩn Quốc gia và xây dựng nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc.

              B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

   I. Công tác huy động, duy trì số lượng và thực hiên PCGD

          1. Chỉ tiêu- Duy trì 100% số học sinh được huy động vào nhà trường 255 em/ 10 lớp (trong đó khuyết tật học hòa nhập 02 em), cụ thể:

                   + Khối 1: 53 em/ 2lớp

                   + Khối 2: 62 em/ 2lớp

                   + Khối 3: 44 em/ 2lớp

                   + Khối 4: 57 em/ 2lớp (KT 01)

                   + Khối 5: 39 em/ 2lớp (KT 01)

          - Huy động trẻ 6 tuổi vào nhà trường 56/56 em, tỉ lệ 100%.

          - Tổng số trẻ 6- 10 tuổi: 253 em, Nữ: 131 em, KT: 2em, Phải PC 253,  Học tại trường 242 em, học địa bàn khác 11 em).

          - Tổng số trẻ 11 tuổi: Dự kiến hoàn thành CTTH: 39/39 em = 100%.

- Cuối năm HTCTTH: 38/38em = 100%;- Hiệu quả đào tạo khóa 2010- 2015; 39/39 = 100%.   

     2. Giải pháp:  - Ổn định việc phân công CBGV phụ trách các địa bàn thôn xóm; Phối hợp với trường MN điều tra nắm chắc trẻ trong độ tuổi 0-5 tuổi, trường THCS điều tra thống nhất độ tuổi trẻ 6- 14 tuổi; cập nhật chính xác trình độ văn hóa của trẻ trong độ tuổi PC vào phần mềm.

  - Kiểm tra, rà soát, sắp xếp lại hệ thống hồ sơ (theo dõi học sinh học địa bàn khác; Chuyển đi, chuyển đến; hệ thống văn bản chỉ đạo; hồ sơ công nhận PC; hồ sơ HTCTTH).

-  Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động học sinh đến trường, thực hiện tốt cam kết giữa nhà trường và Ban đại diện phụ huynh.

- Vận động quyên góp, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ sách, đồ dùng học tập.

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp với tinh thần «Mỗi ngày đến trường là một ngày vui »

- Thường xuyên theo dõi chuyên cần học tập, nắm chắc hoàn cảnh gia đình từng học sinh, khi có học sinh nghỉ học từ 3 ngày trở lên GV chủ nhiệm phải về trực tiếp gia đình nắm bắt lí do đồng thời báo với lãnh đạo nhà trường.

       II. Chất lượng Giáo dục

 1. Chất lượng đại trà

  a. Đánh giá quá trình học tập và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng xếp hoàn thành 100% (trong đó, đánh giá định kì các môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học kết quả từ 7 điểm trở lên chiếm trên 85%).

 b. Đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực đạt 100%

 c. Đánh giá sự hình thành và phát triển một số pẩm chất của học sinh đạt 100%

 d. Số học sinh được khen thưởng về mức độ hoàn thành và đạt  trên 75%

        2. Chất lượng mũi nhọn:

   + OLYMPIC tiếng Anh 2-3 giải

   + Ngày hội viết chữ đẹp được công nhận trên 85% mỗi lớp đạt giải 3-4 em

   + Giao lưu các hội thi khác (Em yêu Tiếng Việt,  Em yêu Toán học, khám phá khoa học, giao lưu tìm hiểu lịch sử địa lý địa phương, tìm hiểu Luật ATGT, phòng tránh tai nạn bom mìn, tai nạn thương tích) mỗi lớp đạt 2-3 giải

   + Thi văn nghệ, Mỹ Thuật đợt 20/11

   + Tổ chức HKPĐ đợt 22/12 chọn đội tuyển tham gia dự thi huyên với các nội dung theo hướng dẫn đạt giải 2-3 em.

- Vở sạch chữ đẹp: +  Số học sinh được công nhận: 221/ 260 = 85%; 

                               + Số lớp đạt chuẩn: 10/ 10  =  100%

- Lên lớp 100%; HTCTTH 100%.

      3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ:

 - Gắn hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường, trọng tâm là công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

 - Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất, vệ sinh học đường. Dạy học tốt môn Thể dục, tổ chức các câu lạc bộ cầu lông, Cờ vua, đá cầu, bóng đá mi ni và các hoạt động thể thao khác cho học sinh; Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thể dục thể thao, tổ chức và tham gia các Hội thi thể thao, Hội khỏe Phù Đổng; Tổ chức lồng ghép các trò chơi dân gian phù hợp vào các tiết Thể dục.

- Triển khai tốt công tác y tế trường học, phòng tránh tại nạn thương tích theo công văn 360/PGD_ĐT ngày 23/9/2014 Về hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014 - 2015. Đảm bảo các yêu cầu về phòng y tế, dụng cụ, thuốc sơ cứu phục vụ cho chăm sóc sức khỏe ban đầu.  Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên  y tế. Sử dụng có hiệu quả “Sổ theo dõi sức khỏe, thể lực” cho 100% học sinh. Chỉ đạo nhân viên y tế có kế hoạch tham mưu với trung tâm Y tế dự phòng của huyện, Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kì trong năm học cho học sinh, cập nhật sổ Theo dõi thường xuyên, ít nhất 2 lần/ năm học. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, ngoại khóa về phòng tránh tai nạn thương tích, các bệnh học đường, phòng bệnh theo mùa. Thực hiện tốt chiến dịch tiêm vac xin Sởi-Rubenlla, phân loại thể lực: loại A trên 75% còn lại loại B.

- Chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp; ý thức bảo quản CSVC; Chăm sóc, giữ gìn vệ sinh khuôn viên môi trường, lớp học, vệ sinh thân thể. Xây dựng khuôn viên, môi trường giáo dục đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Chỉ đạo đổi mới nội dung hình thưc tiết chào cờ (lồng ghép ngoại khóa một số nội dung liên quan đến giao tiếp, ứng xử, Phòng bệnh theo mùa, thực hiện luật ATGT...)

- Tổ chức tốt phong trào “ uống nước nhớ nguồn”; “ Đền ơn đáp nghĩa”; Quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học tập.

4. Giải pháp.

   - Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học các môn học theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng quy định tại Quyết định 16/2006 và các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học trong đó ưu tiên đầu tư cho môn Toán, Tiếng Việt.

  - Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc điều chỉnh nội dung chương trình theo hướng “giảm tải” Một cách linh hoạt; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ.

 - Chỉ đạo thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ,…) vào các môn học và hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

  - Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học các môn Chuyên biệt

   + Môn Âm Nhạc chú ý hình thành một số kỹ năng: trình bày, biểu diễn, sử dụng một số Nhạc cụ đơn giản.

   + Môn Mỹ Thuật tập trung hình thành các kỹ năng: phân bổ các mảng hình, trình bày tác phẩm, sử dụng gam màu, giới thiệu tác phẩm.

   + Môn Thủ công kỹ thuật hình thành kỹ năng tạo hình, lắp ghép, xé dán,nặn..       + Môn Thể Dục chú ý tổ chức các trò chơi dân gian, đội hình, đội ngũ bài thể dục buổi sáng, giữa giờ đồng thời phát hiện và bồi dưỡng các đôi tuyển tham gia dự thi các môn theo hướng dẫn.

  - Môn Tự chọn: + Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục quốc dân  giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 20/2/2012 của UBND tỉnh đối với lớp 3-4 với thời lượng 4 tiết tuần; Đối với các lớp 2-5 thực hiện theo CV hướng dẫn của sở và PGD.

      + Chỉ đạo triển khai dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh và thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn của Công văn 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09/5/2013

     + Chú trọng bồi dưỡng đội tuyển tham gia OLYMPIC Tiếng Anh trên mạng đối với lớp 5 và tổ chức giao lưu lưu tiếng Anh cấp trường đối với các lớp 3,4,5.

      -  Chỉ đạo thực hiện dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ lớp 2- 5.

      - Chỉ đạo Tổ chuyên môn triển khai có chất lượng các nội dung sinh hoạt chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình dạy học mới theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh nhằm giúp cho học sinh trong giờ học được suy nghỉ nhiều, tham gia xây dựng, thảo luận bài nhiều; thực hành, luyện tập nhiều và nắm chắc kiến thức.

 - Chỉ đạo giáo viên lựa chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lý hướng dẫn học sinh tự học, hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng có hiệu quả Tài liệu giáo dục điạ phương, giáo dục kỹ năng sống và các tài liệu bổ trợ: vở thực hành tiếng Việt và Toán, vở luyện viết chữ đẹp (không giao bài tập về nhà, quản lý sách vở, đồ dùng học tập của học sinh tại lớp).

- Vận dụng phù hợp Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học với yêu cầu đảm bảo chuẩn KT-KN, coi trọng sự tiến bộ của học sinh, đảm bảo tính phân hóa, cá thể hóa đến từng đối tượng, từng mặt hoạt động của học sinh; động viên, khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh (đặc biệt đối với lớp 1); thực hiện nghiêm túc, khách quan kiểm tra định kỳ kì I và cuối năm học.

- Bố trí thời gian hợp lý cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; nâng cao chất lượng các tiết, buổi dạy phô ®¹o häc sinh yÕu; Tæ chøc có hiệu quả các hội thi, các đợt giao l­u trong tõng khèi líp, toàn trường. Gắn trách nhiệm của từng giáo viên với chất lượng của lớp và kết quả của các hội thi để bình xét thi dua cuối năm.

- Tập huấn kĩ năng lãnh đạo cho các cán bộ lớp; mạnh dạn giao cho các em điều hành các buổi lễ và các hoạt động khác .Xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh, nhà trường với cộng đồng.

  - Tổ chức có hiệu quả phong trào thực tập, thao giảng, dự giờ đúc rút kinh nghiệm (100% tiết dạy thực tập thao giảng đều sử dụng giáo án điện tử).  

- Bám sát hướng dẫn QĐ 23/2006 của BGD để triển khai có hiệu quả công tác giáo dục trẻ khuyết tật nhằm giúp các em tự tin hơn trong qua trình học tập củng như tham gia các hoạt động.

   - Tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục kĩ năng sống cho học sinh đồng thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng trường học an toàn về ANTT và xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực nhằm giúp các em ứng phó tích cực với mọi tình huống trong cuộc sống.

   - Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường . Triển khai tốt việc dạy học Tài liệu giáo dục địa phương. Khai thác tối đa các nội dung kiến thức và hướng dẫn thực hiện Tài liệu để bố trí thời gian, tổ chức các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, nhẹ nhàng, hiệu quả. Chú trọng tính thực hành thông qua các hoạt động tham quan, các trò chơi dân gian, múa hát dân ca,  các hoạt động ngoại khóa phù hợp. Hướng dẫn để học sinh chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Chỉ đạo Liên đội, ban lao động văn thể triển khai có hiệu quả các hoạt động đầu giờ, giữa buổi, công tác lao động vệ sinh, chăm sóc, bảo quản khuôn viên CSVC. Tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT, BHTT, thực hiện các phong trào «  Uống nước nhớ nguồn », «  giúp đỡ bạn nghèo ».

   III. Công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra.

    1. Xây dựng điều kiện.  

        a. Đội ngũ:

- Tổng số CB, GV, NV:  22, trong đó: + CBQL: 2; TPTĐ 01; GV: 16 (04 hợp đồng), tỷ lệ GV/lớp: 1,6; Nhân viên: 03 (01 hợp đồng)

  * Về trình độ đào tạo: ĐH 12 chiếm 54,5%; CĐ 6 chiếm 27,3%; TC 4 chiếm18,2%.

  * Về chính trị: Đảng viên 11.

  * Tuổi đời: 50 tuổi trở lên : 04; 41 đến < 50: 5; 31 đến 40: 7; < 31: 6

     Từ thực tế trên phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

    - 100% CBVC có phẩm chất chính trị vững vàng, thực hiện đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

 - 100% Giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn (Soạn, giảng, chấm chữa, đánh giá học sinh)

 - 100% CBGV có ý thức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng theo kế hoạch BDTX.

 - Mỗi tháng, mỗi GV áp dụng tối thiểu 1 tiết sử dụng GAĐT.

 - Thực tập, thao giảng 4 tiết/ GV/năm (sử dụng GAĐT).

 - 100% CBGV có tiểu luận, sáng kiến (theo nội dung đăng ký) nộp cho nhà trường trước ngày 15/5/2015.( Xếp tốt: 6; khá 16)

- Xếp loại năng lực sư phạm qua kiểm tra NBTH:

    + Tốt: 7/16 = 43,8%;   + Khá: 9/16 = 56,2%;     + Trung bình: 0%

- Triển khai có chất lượng các nội dung sinh hoạt chuyên môn, tập trung vào:

  1. Kỹ năng lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của tổ và cá nhân

 2. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

3. Đổi mới PP dạy học các môn Toán, Tiếng Việt, TNXH theo mô hình trường học mới

4.Vận dụng TT 30/2014 vào theo dõi đánh giá học sinh.

  - Danh hiệu thi đua cuối năm.

  + Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở: 3-5đ/c;  + Đạt danh hiệu LĐTT: 17-19đ/c

  - Tham gia thi GVDG, Chủ nhiệm giỏi đạt cấp huyện trở lên 1-2 giáo viên/ hội thi.

           *Giải pháp

   - Bố trí các phần hành phù hợp với năng lực của CBGV. Gắn chất lượng lớp, môn phụ trách, trách nhiệm phần hành được giao và kết quả tham gia các hoạt động vào đánh giá thi đua cuối năm.

  - Quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các chỉ thị, Quyết định, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở và phòng GD. Quy chế dân chủ trường học và qui định nội bộ của đơn vị.

    - Bám sát văn bản hướng dẫn đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học để chỉ đạo đánh giá công bằng, khách quan, chính xác; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí chỉ đạo (sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học ba kì đảm bảo chính xác, kịp thời sử dụng phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; sử dụng phần mềm quản lý trường học  theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai thực hiện có chất lượng các nội dung sinh hoạt chuyên môn đã được xác định nhằm Phát huy vai trò nồng cốt của đội ngũ cốt cán và GV đăng kí GVG.

   - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, đánh giá phân loại khách quan chính xác về kết quả chất lượng giáo dục và tham gia các hoạt động giáo dục.

 - Kiện toàn lại các ban tư vấn nhằm theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tập thể và cá nhân

     b. Xây dựng CSVC :  

   *Chỉ tiêu:

 - Tu sữa, thay thế hệ thống điện quạt trong các phòng học, phòng chức năng.

 - Mở rộng sân hoạt động phục vụ cho hoạt động vui chới của học sinh.

 - Mua sắm thêm sách, tài liệu giảng dạy, giáo dục pháp luật, đồ dùng dạy học, thiết bị dạy môn ngoại ngữ, Thể dục góp phần củng cố vững chắc thư viện Xuất sắc.

- Bổ sung trang trí hệ thống phòng học theo hướng phòng học thân thiện, gọn nhẹ, rẻ tiền.

- Xây dựng hệ thống khuôn viên, môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn.

    * Giải pháp:

- Tích cực tham mưu với  UBND xã, ban đại diện cha mẹ học sinh, tuyên truyền vận động phụ huynh đầu tư, hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho việc mua sắm, tu sữa, nâng cấp về CSVC, thiết bị dạy học.       

- Bám sát các văn bản hướng dẫn về công tác thu chi tài chính để có kế hoạch đầu tư mua sắm đúng mục đích, có hiệu quả các loại tài sản.

- Chỉ đạo thư viện triển khai xây dựng thư viện theo QĐ số 01/2003/QĐ-BG&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GD&ĐT quy định chuẩn thư viện trường học.

- Chỉ đạo Liên đội, ban lao động, văn thể tổ chức tốt công tác vệ sinh phong quang môi trường, lớp học.

      2. Chỉ đạo chuyên môn, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục  

          *Nhiệm vụ

 - Chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng giảm tải, phù hợp mục tiêu giáo dục theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ.

- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn KT-KN các môn học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống lịch sử, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các bài học, hoạt động giáo dục và dạy học Tài liệu giáo dục địa phương.

- Chỉ đạo có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, công tác kiểm tra, theo dõi đánh giá học sinh.

  -  Kiểm tra toàn diện 100% GV

  - Kiểm tra chuyên đề thực hiện quy chế chuyên môn, công tác chủ nhiệm, VSCĐ 2 lượt/ GV/ năm.

 -  Dự giờ 4-5 tiết/ GV

 - Tổ chức tốt các hội thi cấp trường theo định hướng ở trên.

 - Củng cố, giữ vững đơn vị đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, bổ sung tăng trưởng CSVC tạo tiền đề cho xây dựng đơn vị đạt chuẩn quốc gia mức đội 2.

 - Đảm bảo các loại hồ sơ, minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá kiểm định chất lượng của PGD- SGD.

* Giải pháp

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của ngành xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm, tháng, tuần.

- Thông qua hội nghị cốt cán, tổ chuyên môn xây dựng chỉ tiêu phù hợp cho từng khối lớp ; xây dựng nội dung cụ thể cho từng đợt thi đua (05/9- 15/10; 15/10- 20/11; 20/11- kết thúc kì I; đầu kì II- 26/3; 26/3- kết thúc năm học).

- Giao trách nhiệm cho giáo viên từng khối lớp đảm nhận công tác bồi dưỡng, phụ đạo với yêu cầu giáo viên tự chịu trách nhiệm về chất lượng của lớp, môn mình phụ trách.

- Gắn trách nhiệm cá nhân đối với các phần hành được phân công đảm nhiệm nhằm phát huy tính sáng tạo linh hoạt trong việc cụ thể hóa nội dung kế hoạch của nhà trường. Hàng tuần, đợt từng cá nhân có báo cáo cụ thể cho hiệu trưởng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ do bản thân mình phụ trách.

- Quán triệt Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông  và Quyết định 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Bộ GD&ĐT,    

3. Chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào.

a. Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Tập trung vào xây dựng phong cách lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tình thương yêu đối với học sinh, đồng nghiệp. Gắn trách nhiệm của từng cá nhân, phần hành với kết quả đạt được của từng nội dung hoạt động. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên trong đơn vị thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp chức năng nhiệm vụ của mình trong giảng dạy, sinh hoạt với tinh thần phục vụ học sinh, xây dựng nhà trường.

* Cuộc vận động: “Hai không” Phát huy tính chủ động, linh hoạt của từng thành viên trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và lựa chọn hình thức tổ chức dạy học, Phân loại đúng đối tượng học sinh, đánh giá đúng thực chất chất lượng giáo dục với yêu cầu giáo viên tự chịu trách nhiệm về chất lượng của lớp, bộ môn mình phụ trách. Tập trung kiểm tra, giám sát chất lượng dạy, chất lượng học với tinh thần Chất lượng, hiệu quả giáo dục thể hiện sự phát triển bền vững của nhà trường là thước đo về năng lực, lương tâm, trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà.

 - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Quyết định 30/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nghiêm cấm  dạy thêm học thêm đối với học sinh học 2 buổi/ngày.

- Triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, không để học sinh ngồi nhầm lớp, thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục theo đúng hướng dẫn của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT.

* Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và “ Ứng dụng công nghệ thông tin”. Tổ chức học tập, quán triệt chuẩn đạo đức nhà giáo theo Quyết định 16- 2008 của BGD_ĐT. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo

  - Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012). Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin với tinh thần cán bộ quản lý, cốt cán nhà trường phải là nhân tố đi đầu, mỗi  tháng, mỗi giáo viên có ít nhất 01 tiết dạy có sử dụng giáo án điện tử, Tất cả các tiết thực tập, thao giảng đều sử dụng giáo án điện tử, tăng cường khai thác các thông tin, báo cáo thông qua hộp thư, tăng cường truy cập các thông tin phục vụ cho hoạt động dạy học, quản lý qua mạng Intenes.

* Phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

- Với mục tiêu thực hiện “Nhà giáo mẫu mực – Học sinh chăm ngoan – Môi trường giáo dục lành mạnh”. Tập trung giáo dục cho học sinh ý thức tự giác trong việc bảo quản trường, lớp Xanh, sạch, đẹp; ý thức giữ gìn vệ sinh khuôn viên, môi trường, vệ sinh thân thể. Tiếp tục trồng cây xanh bóng mát, tạo bồn hoa cây cảnh ở sân trường.

 - Chỉ đạo thực hiện lồng ghép giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

 - Tập trung xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

 - Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường . Triển khai tốt việc dạy học Tài liệu giáo dục địa phương. Khai thác tối đa các nội dung kiến thức và hướng dẫn thực hiện Tài liệu để bố trí thời gian, tổ chức các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, nhẹ nhàng, hiệu quả. Chú trọng tính thực hành thông qua các hoạt động tham quan, các trò chơi dân gian, múa hát dân ca,  các hoạt động ngoại khóa phù hợp. Hướng dẫn để học sinh chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

               e. Chỉ đạo công tác thông tin, thi đua:

a. Nhiệm vụ

- Đảm bảo độ chính xác, tính kịp thời đối với công tác thông tin báo cáo

- Tổ chức tốt các đợt thi đua (5/10; 20/11; kết thúc kì I; 26/3; kết thúc năm học

- Đảm bảo đầy đủ, đúng yêu cầu quy định về hồ sơ thi đua.

- Khai thác, sử dụng hiệu quả trang Web của nhà trường

b. Giải pháp

- Xây dựng nội dung yêu cầu cụ thể cho từng loại báo cáo, đưa công tác thông tin, báo cáo vào đánh giá xếp loại thi đua cuối năm.

- Cụ thể  hóa các tiêu chí thi đua, căn cứ vào kết quả đạt được của tập thể, cá nhân để bình xét thi đua khách quan, công bằng.

- Động viên BCVC tham gia viết, đăng tin bài lên trang Web

- Xây dựng nguồn quỉ khen thưởng, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động giáo dục, và bồi dưỡng các đội tuyển đạt giải trong các hội thi.

    Trên đây là đánh giá tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 và Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015. Với mục tiêu “ Chất lượng, hiệu quả giáo dục thể hiện sự phát triễn vững của nhà trường” rất mong sự tham gia đóng góp ý kiến của toàn thể cán bộ giáo viên và quí vị đại biểu nhằm giúp cho nhà trường có thêm những giải pháp hữu hiệu nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014- 2015.

 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Duy Cữu

 

 

 

CÁC MỐC THỜI GIAN VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC

Thời gian

Nội dung

Tháng 8/2014

+ Tựu trường, tổ chức lao động vệ sinh, tu sửa, xây dựng CSVC.

+ Chuẩn bị sách, vở, đồ dùng, tài liệu, bổ sung bàn ghế phòng Nhạc

+  Triển khai hoạt động dạy và học theo qui định .

+ Tập duyệt nghi thức, chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học.

+ Tham gia các hội nghị theo yêu cầu của ngành.

+ Tổ chức hội nghị phụ huynh đầu năm

Tháng 9/2014

+ Khai giảng năm học mới, Ổn định nề nếp dạy và học

+ Tổng hợp báo cáo số liệu đầu năm học (trước ngày 12/9)

+ Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch sinh hoạt sư phạm

+ Hoàn thành HS KĐCL BC Sở GD.

+ Dự giờ thăm lớp một số GV

+ Hoàn thành xử lý hồ sơ, cập nhật số liệu vào phần mềm, công tác tự kiểm tra phổ cập, Chuẩn bị cho kiểm tra PCTH Đ ĐT của huyện

+ Tham gia tập huấn đổi mới SHCM tại SGD.

+ Chuẩn bị điều kiện cho Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hoc

+ Hoàn thành BHYT, BHTT

Tháng 10/2014

+ Hoàn thành các hội nghi, đại hội

+ Hoàn thành HS BDTX

+ Triển khai sinh hoạt CM: Kĩ năng lập kế hoạch SHCM tổ, nhóm, cá nhân; sinh hoạt chuyên môn trong nghiên cứu bài học.

+ Dự giờ 7- 10 GV

+ Triển khai Bồi dưỡng HSG , phụ đạo học sinh yếu; Tham gia dự thi dự án bom mìn CTĐ.

+ Chuẩn bị cho kiểm tra PCGD; và đánh giá ngoài của tỉnh.

+ Tham gia tập huấn dạy học môn mỹ thuật; XD Thư viện thân thiện

+ Tham mưu lập dự toán mở rộng Sân hoạt động.

+ Thi Tiếng Anh qua mạng Internet và Tài năng Tiếng Anh cấp trường.

Tháng 11/2014

+ Hoàn thiện việc lập và duyệt kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, tiếp tục nội dung sinh hoạt chuyên môn trong nghiên cứu bài học. trienr khai nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PP dạy học theo mô hình trường học mới.

+ Tổ chức thi GVDG- CNG cấp trường.

+ Tổ chức IOE, OTE cấp trường.

 + Tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11- Kỉ niệm 20/11.

+ Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi,

+ Kiểm tra nội trường học (dự giờ 6GV, kiểm tra toàn diện 3 GV, Kiểm tra VSCĐ lần 1

Tháng 12/2014

+ Hoàn thành nội dung sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu bài học, tiếp tục nội dung sinh hoạt chuyên môn ĐMPPDH, triển khai nội dung vận dụng TT30 vào theo dõi đánh giá HS.

+ Tổ chức giao lưu Em yêu Tiếng Việt,  Em yêu Toán học, khám phá khoa học.

+ Kiểm tra định kỳ học kỳ I.

+ Hoàn thành hồ sơ kiêm tra thư viện đạt Tiên tiến

+ Kiểm tra nội bộ trường học (dự giờ 6 GV, kiểm tra toàn diện 3GV)

+ Tổ chức HKPĐ cấp trường, cấp cụm trường, Tiếp tục bồi dưỡng HSG

Tháng 01/2015

+ Tiếp tục nội dung sinh hoạt chuyên môn đổi mới PP dạy học theo mô hình trường học mới và vận dụng TT30 về đánh giá HS

+ Tham gia thi IOE, OTE cấp huyện.

 + Tập hợp báo cáo kết quả học kì I, Sơ kết học kì 1, báo cáo kết quả cho phòng trước 5/01/2014

+ Phát động phong trào “ Uống nước nhớ nguồn”

+ Tổ chức họp phụ huynh giữa năm

+ Tổ chức đón tết Nguyên đán

+  Chuẩn bị cho kiểm tra: Xây dựng  THTT-HSTC và thư viện  trường học

Tháng 02/2015

+ Tiếp tục triển khai nội dung đổi mới PP dạy học theo mô hình trường học mới.

+ Tiếp tục bồi dưỡng HSG, tổ chức khảo sát các đội tuyển

+ Kiểm tra nội bộ trường học (dự giờ 6GV, kiểm tra toàn diện 3GV, KT công tác chủ nhiệm 5 lớp)

+ Tham gia thi GVDG, GVCNG cấp huyện

+ Tổ chức điều tra Phổ cập

+ Tham gia HKPĐ cấp huyện

+ Tổ chức ngày hội viết chữ đẹp cấp trường.

+ Tham gia thi ote cấp tỉnh

+ chuẩn bị cho SGD kiểm tra nội dung đổi mới PPDH.

Tháng 3/2015

+ Tiếp tục triển khai nội dung đổi mới PPDH.

+ Khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Toán

+ Thổ chức hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Đoàn

+ Tổ chức giao lưu tìm hiểu lịch sử địa lý địa phương, tìm hiểu Luật ATGT.

+ Kiểm tra nội bộ trường học (dự giờ 7GV, kiểm tra toàn diện 3GV, kiêm tra công tác chủ nhiệm 5lớp).

+ Tham gia thi GVCN giỏi cấp tỉnh.

+ Tham gia thi IOE cấp tỉnh.

+ Tham gia HKPĐ cấp tỉnh.

Tháng 4/2015

+ Hoàn thành các nội dung sinh hoạt chuyên môn.

+Hoàn thành kiểm tra nội bộ trường học

+ Chuẩn bị tiểu luận sáng kiến

+ Tổ chức ôn tập chuẩn bị cho khảo sát cuối năm.

+ Chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình dạy học.

+ Chuẩn bị cho Kiểm tra thư viện trường học của tỉnh.

+ Tham gia thi IOE, OTE cấp quốc gia.

Tháng 5/2015

+ Tổ chức kiểm tra ĐK học kỳ II. theo đề chung của tỉnh đối với HS lớp 5.

+ Hoàn thành kiểm tra cuối năm

+ Hoàn thành các BC liên quan đến tổng kết năm học trước nộp 25/5

+  Chấm tiểu luận, sáng kiến trước 15/5. Tổng hợp báo cáo cuối năm trước 15/5/2015

+ Xét HTCTTH lần 1

+ Tổ chức bàn giao chất lượng lớp 5 cho THCS

+ Xây dựng kế hoạch 015- 016             

Tháng 6/2015

+ Tổ chức các hoạt động hề đến 10 tháng 8.

Tháng 7,8/ 2015

+ Xét lên lớp và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học lần 2 (nếu có).

+ Tuyển sinh lớp 1

+ Chuẩn bị CSV chất cho năm học mới

+ Các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới

         

CÁC MÔC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý:

* Häc k× I: 18/ 08/ 2014- 03/01/2015 (18 tuÇn thùc häc, 2 tuÇn ho¹t ®éng kh¸c)

 * Häc kÝ II:  05/ 01/ 2015 ®Õn 16/ 5/ 2015 (17 tuÇn thùc häc, 07 ngày nghØ tÕt nguyªn ®¸n, 01 tuÇn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kh¸c);

 - Ngày kết thúc năm học 23/5/2015)

- Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học đợt 1 trước ngày 01/6/2015 đợt 2 xong trước ngày 01/8/2014.

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5892