Tin Tiểu học

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1/6/2015 4:04:21 PM

Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch hướng dẫn một số nội dung sau:

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2014 – 2015.

 Thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1792/SGDĐT-GDCN-TX ngày 19/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015; Công văn số 375/PGD ĐT ngày 03/10/2014, Công văn số 384/PD ĐT ngày 06/10/2014 của Phòng Giáo dục Đào tạo về công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015; Kế hoạch BDTX năm học 2014 – 2015 của trường, Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Cán bộ, giáo viên tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng theo các mô đun như kế hoạch. Các đồng chí tải tài liệu trên trang Web của trường (Vào mục Tài liệu/ Sưu tầm) để tải về và giải nén.

2. Sau khi tải về, nghiên cứu các nội dung theo từng mô đun và ghi tích lũy những vấn đề chính cần ghi nhớ theo từng nội dung (Ghi vắn tắt vào số tích lũy hoặc đánh máy).

3. Nhà trường tổ chức nghiệm thu các nội dung đã bồi dưỡng từ tháng 9/2014 đến tháng 01/2015 vào đầu tháng 02/2015.

Phạm Văn Huyền

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5296